Darmowa dostawa od 250 zł

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego Orzechowska

Niniejszy dokument określa zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego orzechowska.com, zwanego dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”.

Dane kontaktowe Sklepu to:

 • adres: Wincentów 19A, 26-200 Końskie,
 • telefon:  +48 667257717,
 • e-mail: biuro@orzechowska.sklep.pl

Sklep jest prowadzony przez Karinę Mączyńską, adres głównej siedziby: Karina Mączyńska, Wincentów 19A, 26-200 Końskie, NIP:6581985092.

Regulamin określa także warunki świadczenia usług nieodpłatnych.

 

[Definicje]

§1

 • Terminy użyte w regulaminie oznaczają:
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Sprzedawca – oznacza Karinę Mączyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karina Mączyńska adres głównej siedziby: Wincentów 19A, 26-200 Końskie, NIP: 6581985092, będącą właścicielem sklepu.
 • Strona sklepu internetowego/Sklep internetowy – oznacza stronę internetową działającą pod domeną orzechowska.com, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.
 • Klient – osoba, która korzysta ze strony sklepu Internetowego, w tym osoba, dla której utworzone zostało Konto i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 • Konto – administrowany przez Sklep panel Klienta, uruchomiany po dokonaniu procesu rejestracji, na którym utrzymywane są informacje dotyczące w szczególności historii zamówień oraz pokwitowania.
 • Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 • Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sklepem, na warunkach określonych w Regulaminie, dotyczącą towarów oferowanych w Sklepie internetowym.
 • Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

[Warunki korzystania ze Sklepu internetowego]

§2

 • W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient musi mieć dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną wersję przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • Klientom nie wolno korzystać z kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym Klientom.

[Rejestracja i prowadzenia Konta]

§3

 • Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia dostępnego po dodaniu produktu do koszyka.
 • Użytkownik może zrealizować zamówienie jako użytkownik zalogowany, tj. taki który ma zarejestrowane Konto, w wyniku Rejestracji lub jako gość, tj. bez posiadania Konta. Rejestracji można dokonać w ramach procesu zakupowego. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone dla Klienta Konto.
 • Rejestracji należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące informacje:
 • Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość potwierdzająca Rejestrację i zawierająca Regulamin.
 • Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta bezpłatną usługę w postaci utrzymania Konta Klienta. Do zawarcia umowy o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej. Umowa o utrzymanie Konta zawarta jest na czas nieokreślony. Klient w każdym czasie i bez podawania przyczyn może wypowiedzieć tę umowę, poprzez złożenie stosownego oświadczenia lub żądanie usunięcia Konta, co powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług utrzymania Konta w Sklepie Internetowym. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta należy wysłać e-mail na adres: biuro@orzechowska.sklep.pl. W sytuacji, gdy Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep Internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Dane Klienta, który rozwiązał umowę o utrzymanie Konta zostają usunięte.
 • Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym.
 • Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu niedostępności przedmiotu zamówienia lub wystąpienia innych problemów z jego realizacją, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • hasło.

Informacje, których podanie jest niezbędne do założenia Konta i realizacji zamówienia są wyraźnie oznaczone w formularzu rejestracyjnym.

[Składanie zamówień]

§4

 • Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
 • Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • Klient składa zamówienie poprzez dodanie towaru do koszyka wybierając ilość zamawianego towaru oraz rozmiar lub kolor.
 • Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka towarów, w tym ich ewentualnego usunięcia, dokonania zmiany rozmiary lub koloru, zapoznania się z całkowitą ceną zamówienia lub dodania kodów rabatowych.
 • Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do kasy, klikając odpowiednie przyciski.
 • Po naciśnięciu przycisku „Zamawiam” Klient zostaje przekierowany do ekranu logowanie lub Rejestracji, chyba że Klient jest już zalogowany.
 • Klient przechodzi do wskazania miejsca dostawy, wyboru sposobu płatności i wskazania adresu dostawy. Po dokonaniu powyższych wyborów i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto obejmujące cenę za towar oraz koszty dostawy, Klient składa zamówienie klikając przycisk „Zamawiam i płacę”.
 • Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza – poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a - że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Klient ma możliwość ściągnięcia Regulaminu i zapisania go na swoim komputerze.
 • Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest ekranem zawierającym podsumowanie zamówienia wraz ze wskazaniem wszystkich niezbędnych informacji.
 • Przesłanie Sprzedawcy zamówienia stanowi złożenie mu oferty zawarcia Umowy.
 • Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie jego złożenia na wskazany przez Klienta e-mail.  
 • Następnie Sprzedawca wysyła do Klienta e-maila z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 • Po przyjęciu zamówienia Klient zostanie poinformowany o jego statusie poprzez wiadomość wysłaną na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej.
 • Czas realizacji zamówienia wynosi, co do zasady, do 14 dni roboczych, licząc od dnia, w którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Klienta w przypadku płatności gotówką albo od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, w przypadku płatności przelewem. W przypadku dłuższego terminu realizacji Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedawcę.

[Płatności i dostawa]

§5

 • Sprzedaż towarów w Sklepie internetowym odbywa się w złotych polskich.
 • Wskazane ceny są cenami brutto, tzn. uwzględniają podatek VAT. Do wartości zamówionych towarów doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy, który jest wskazywany w trakcie składania zamówienia i dodawany do ceny towarów na końcu zamówienia.
 • Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W przypadku zamówienia kilku towarów koszt przesyłki naliczany jest jak dla zamówienia jednego towaru.
 • Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient ma prawo w obecności kuriera sporządzić protokół oraz powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym. 
 • Klient może wybrać następujące formy płatności:
 • Klient ma obowiązek uregulowania należności za zamówienie, w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy. Powyższy termin nie dotyczy płatności uiszczanych gotówką przy odbiorze zamówienia.
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, który dołączany jest do zamówienia.
 • przelew bankowy - bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy Sprzedającego- następuje przed wysyłką Towaru, po otrzymaniu drogą poczty elektronicznej informacji od Sprzedającego o numerze konta, wartości oraz tytule do zapłaty.
 • gotówką za pobraniem - płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. Płatność za pobraniem jest dostępna dla Klientów z Polski.

[Odstąpienie od Umowy]

§6

 • Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymana zamówienia, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić, na podstawie Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).
 • Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres: Karina Orzechowska, Wincentów 19A, 26-200 Końskie, albo skanu oświadczenia na adres e-mail biuro@orzechowska.sklep.pl.
 • W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dostępnego na stronie Sprzedającego.
 • W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
 • Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu towary objęte Umową, której dotyczy oświadczenie od odstąpieniu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, koszty dostarczenia rzeczy do Klienta niezwłocznie lecz nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania towaru przez Sprzedającego lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania Sprzedającemu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę wówczas, w razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku towarów wytworzonych na indywidualne zamówienia Klienta, w tym towarów szytych na wymiar.

[Wymiana]

§7

 • Klient ma możliwość wymiany zakupionego towaru, po warunkiem, że towar na który będzie chciał dokonać wymiany będzie dostępny. Wymiana może dotyczyć wymiany na inny towar oraz model o innym rozmiarze lub kolorze.
 • W celu wymiany towaru Klient winien on skontaktować się ze Sprzedawcą, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@orzechowska.sklep.pl. W mailu należy podać imię i nazwisko zamawiającego, numeru zamówienia, którego ma dotyczyć wymiana i informacje dotyczącej wymiany, w tym rozmiaru na jaki ma być wymieniony towar.
 • Wymianie podlegają wyłącznie towary nienoszące śladów użytkowania – w stanie niezmienionym, z metkami. Wymianie nie podlegają towary wytworzone na indywidualne zamówienia Klienta, w tym towary szyte na wymiar.
 • Wymiana może dotyczyć wymiany na inny towar oraz model o innym rozmiarze lub kolorze.
 • Koszt wymiany towaru to koszt ponownej odsyłki towaru do Klienta.
 • W razie wymiany towaru Klient zobowiązany jest odesłać towar, który ma podlegać wymianie. Koszty zwrotnej przesyłki towaru ponosi Klient.
 • W przypadku, gdy cena wymienianego towaru uległa zmianie, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany wraz z informacją o konieczności dokonania dopłaty lub przysługującym mu zwrocie różnicy ceny.

[Reklamacja]

§8

 • Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi towarów pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 • Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
 • Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać w terminach ustawowo przewidzianych, na adres: Wincentów 19A, 26-200 Końskie, lub na adres mailowy: biuro@orzechowska.sklep.pl. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, (zawierającym wskazanie osoby składającej reklamację, żądanie załatwienia reklamacji oraz wskazanie wady towaru). 
 • Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez Klienta żądania reklamacyjnego ustosunkuje się do żądania. Jeżeli w ciągu tych 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 • O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.
 • W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.
 • Klient, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres sprzedawcy. Koszty dostarczenia wadliwego towaru przez Klienta Konsumenta ponosi Sprzedawca.
 • Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sklepu: biuro@orzechowska.sklep.pl.
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 • żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

[Pomoc techniczna]

§9

Klienci mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres biuro@orzechowska.sklep.pl.

[Pliki cookies]

§10

1.     Sprzedający wykorzystuje pliki cookies w celu między innymi umożliwienia logowania się do Konta, monitorowania ruchu Klienta na Stronie Sklepu Internetowego, opracowania statystyk korzystania ze Sklepu Internetowego.

2.     Witryny Sklepu Internetowego korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie.

3.     Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryn może okazać się niemożliwe.

[Postanowienia końcowe]

§11

1.     Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej Umowy, a jego treść może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony sklepu Internetowego.

2.     Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku między innymi zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia lub zmiany działania strony internetowej lub realizacji zamówień, a także poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającą odnośnik do tekstu nowego regulaminu. Nowa wersja regulaminu wiąże zarejestrowanych Klientów, jeśli w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania nie oświadczą oni, że nie akceptują wprowadzonych w Regulaminie zmian. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

3.     Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.     W zakresie Umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

5.     Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.  oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/...

Data opublikowania Regulaminu: 29 czerwca 2017 roku

 

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów